Skär i partiprogrammen och återupprätta den förtroendevalde

Vad spelar det för roll vem jag väljer, när denne är låst av detaljerade planer och andras godtycke på bekostnad av den egna förmågan? Partierna hänger sig åt att skriva detaljerade program hur de vill att samhället ska fungera. Program som media ofta använder emot den förtroendevalde när han eller hon avviker från partilinjen och vågar ha en egen uppfattning som förtroendevald.

Partiprogram måste vara enkla och övergripande. Inte minst för att människor ska kunna se skillnaderna, kunna bedöma alternativen utan att först behöva gå en högskolekurs i jämförande partikunskap. Men framför allt – för att det ska göra en skillnad beroende på vem jag väljer att låta mig företrädas av när det dyker upp problem som måste lösas. 

Den som väljes måste få ta det förtroende med sig som väljarna överlåtit på honom eller henne. Det är därför jag som väljare ger ett förtroende till någon.
Alla överdetaljerade partiprogram är en härskarmetod för att hela tiden kunna styra de folkvalda. Där ska inte, får inte, finnas utrymme för självständigt ställningstagande. Detta är i grunden fel!

Så här såg partiprogrammet ut som Allmänna Valmansförbundet antog på sin stämma den 2 december 1919. Det är gammalt och behöver tidsanpassas. Men uppbyggnaden och förklaringen till väljarna är exemplarisk. Hade ett parti av idag anammat enkelheten och tydligheten samtidigt som man vädjade till väljarna om deras förtroende skulle det säkert bli en framgång.

”Den svenska högern är ett nationellt parti. Den sätter fosterlandet främst, dess väl över individers och klassers särintressen.
Den svenska högern känner sitt ansvar för det Sverige, som vi ärvt av fädren och en gång skola lämna i arv till kommande släktled. Den anser all utveckling böra bygga på det beståendes grund. Den är i denna mening samhällsbevarande.
Den svenska högern är reformvänlig. Den erkänner, att det svenska samhället har mycket att lära, mycket att förbättra. Erforderliga reformer böra ske för folket och genom folket. Känslan av ansvar och samhörighet med riket, med fosterlandet skall därigenom stärkas. Reformerna böra syfta till hela folkets bästa. Den svenska högern är ett folkligt parti.
Den svenska högern betraktar äganderätten som en nödvändig förutsättning för en lyckosam samhällsutveckling.
Den svenska högern ser i arbetet det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. Den enskilde måste lära att lita på sig själv. Det allmänna bör stödja honom i hans strävanden att genom eget arbete skapa sig en tryggad ställning.
Den svenska högern anser hem och familj utgöra hörnstenar för vår samhällsbyggnad.
Den svenska högern uppfattar den kristna tro, på vilken våra fäder levat och dött, som en uppehållande och renande kraft i samhället, vilken bör vårdas som vår dyrbaraste egendom. Den fordrar, att allt framgent vår folkuppfostran skall vila på kristen grund.

1. Rikets oberoende. Värn för dess yttre säkerhet. Mellanfolklig rättsordning för fredens bevarande. Samförstånd i Norden.
2. Värn om vår historiska författning. Kamp mot maktmissbruk och klassförtryck. Undertryckande av anarkistiska strävanden.
3. Lydnad för lagarna. Färre lagar men goda.
4. Uppfostran till självansvar. Fri tävlan för alla dugliga. Lön efter duglighet, utbildning och ställningens ansvar.
5. Förenkling av förvaltningen. Förtjänst och skicklighet enda befordringsgrunden. Statens ämbeten inga partibelöningar.
6. Bevarande av enskild äganderätt till främjande av självständighet, företagsamhet, arbetsflit och sparsamhet.
7. Ett starkt näringsliv, fritt från förkvävande statstvång och tryggat mot socialiseringshot. Planmässigt utnyttjande av våra naturliga hjälpkällor. Förbättrad samfärdsel. Kontroll över monopolbildningar och truster.
8. Jordbrukets stödjande och skyddande som landets huvudnäring. Bondeklassens bevarande. Förbättrad jordbrukskredit. Hjälp till bildande av nya bondejordbruk, småbruk och egna hem.
9. Arbetsfredens tryggande. Åtgärder till förekommande av samhällsförlamande arbetsinställelser.
10. Sparsamhet med statens och kommunernas medel. Varsamhet i beskattningen. Skatternas avvägande efter rättvisa grunder under hänsynstagande till näringslivets bärkraft.
11. Socialt framstegsarbete. Framsynt bostadspolitik till främjande av folkhälsa, sedlighet och hemmens ekonomi. Hjälp till självhjälp. Folknykterhetens främjande.
12. Fördjupad folkbildning. Skolväsendets ändamålsenliga utveckling under hänsynstagande till de ekonomiska betingelserna. Främjande av praktisk yrkesutbildning.
13. Stärkande av hem och familj. Fostran till sedlig kraft. Kristendomsundervisning i skolorna. Kyrkans bevarande. Sveriges folk ett kristet folk.”

På så många plan saknar jag ”Den svenska högern”…

ROLF K NILSSON
 

 

 

By Arild Vågen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35883207

Senaste artiklarna