Maktens samförstånd hotar demokratin

Precis som regeringspartierna ville den borgerliga Alliansen till bara för några dagar sedan begränsa yttrande- och tryckfriheten i Sverige. Protesterna mot regeringens förslag, som haft Alliansens stöd, har varit omfattande.

Inte minst från juridiskt håll och från media. Också inifrån partierna har det kommit protester som tilltagit i styrka. Men så kom då plötsligt pressmeddelandet från Allianspartierna. ”På senare tid har en omfattande debatt förts när det gäller lagförslaget att göra det möjligt att förbjuda sökbara domssamlingar. Allianspartierna anser fortfarande att sådana register utgör ett allvarligt ingrepp i enskilda människors integritet, men konstaterar att det uppkommit så många frågor om lagförslagets avgränsning och tillämpning att det inte är möjligt att reda ut dem under riksdagsbehandlingen. Därför bör lagförslaget inte genomföras. Istället vill Alliansen att en ny utredning tillsätts.”  Man backar – men ändå inte.

Pressmeddelandet avslutas med ”Utredningen bör ha ett tydligt rättvise- och medborgarperspektiv, så att det inte görs skillnad mellan människor och så att alla journalistiska aktörer behandlas lika. Utredningen bör också överväga om en reglering av vissa register kan vara ett alternativ till förbud.”  Det är förvisso bra att Alliansen nu retirerar i frågan. Men det som presenteras i pressmeddelandet är sådana självklarheter att allianspartierna aldrig skulle ha gått med på att ge regeringen sitt stöd i denna fråga.
Parallellerna med Decemberöverenskommelsen är allt för många. Resonemanget tycks ha varit att ”går det så går det”. Det finns intressen hos makten som går emot medborgarnas intressen. Decemberöverenskommelsen var ett tydligt bevis på detta där demokratin sattes på undantag. Förändringsförslagen i yttrande- och tryckfriheten är ännu ett bevis på hur makten över parti- och ideologigränserna backar upp gemensamma intressen på medborgarnas bekostnad. DÖ var ett initiativ från Alliansen och de nu aktuella demokratibegränsningarna kommer från de rödgröna.

Vi har under många år varit stolta över våra svenska lagar när det gäller yttrande- och tryckfriheten. Men förslaget, som innebär inskränkningar av det fria ordet, visar hur långt makten är beredd att gå för att skydda - makten.
Yttrande- och informationsspridningsfrihet är en hörnsten i det svenska folkstyret. Att rättsskipningen sker på ett sådant sätt att medborgarna kan granska och värdera den i förhållande till gällande lagar är och förblir en självklarhet i en rättsstat.
Proposition som regeringen förberett (2017/18:49) innebär betydande förändringar i våra grundläggande medborgerliga rättigheter. Med en förändrad lagstiftning kan staten med en lag förbjuda offentliggörandet av vad som kan betraktas som integritetskränkande personuppgifter. Det finns redan lagar och straff för sådant.


Förändringsförslagen öppnar för godtycke och förödande beslut beroende på vilka som innehar regeringsmakten.
Ett förslag som säges ha kommit till för att trygga den personliga integriteten handlar i praktiken om vilka aktörer som ska få förtroendet av staten att ha tillgång till dessa nu aktuella uppgifterna. Syftet säges vara ett, men i praktiken handlar det om att makten utmanas på ett sätt som inte uppskattas. Bara tanken att endast medier och inte ”vanligt folk” ska få ta del av den svenska offentlighetsprincipen är en kollektiv förolämpning mot alla medborgare i Sverige. Förslaget strider mot de grundläggande tankarna om offentlighetsprincipen att alla ska ha samma rätt att få tillgång till offentliga handlingar och måste stoppas.

 

 

Senaste artiklarna