Anna Lindén

Jag har en personalistisk människosyn och brukar beskriva mig själv som konservativ kristen humanist, i Manfred Björkquists anda. Till min bildningsgång är jag humanist med inriktning mot idéhistoria och museiämnen samt teolog. Jag är historiskt intresserad och värderar vårt kulturarv, både det unikt nationella och det västerländska i stort med dess rötter i Jerusalem, Aten och Rom. Kulturellt är jag influerad av såväl Wilhelm von Humboldt och den bildningsidealistiska skolan som av Johann Gottfried von Herder.
Platon och hans tankar om det Goda, det Sanna och det Sköna blev för mig en vägvisare till Kristus. Teologiskt är jag påverkad av kyrkofäderna, framförallt de grekiska, men värdesätter även den gammalkyrkliga traditionen med dess kärva realism. Jag är prästvigd i Svenska kyrkan och har tjänstgjort i ett flertal församlingar i Sverige och på Åland, är en varm anhängare av ekumenisk dialog och tror att de olika kyrkliga traditionerna kompletterar varandra. Vid sidan av den evangelisk-lutherska teologin är jag förtrogen med den ortodoxa och den romerskkatolska. Jag tillhör den breda och kulturöppna svenskkyrkliga tradition som var vanlig före pastor Jansson-eran.
Politiskt låter jag mig inspireras av, bland andra, Edmund Burke, Erik Gustaf Geijer, Benjamin Disraeli, Wilhelm Röpke, Russell Kirk, Patrick J. Buchanan, Claes G. Ryn, Roger Scruton och Carl Johan Ljungberg.

Skribenter